Wyszukiwarka

Przedszkole   nr 1  w  Chorzowie

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej!

logo przedszkola
Zebranie Rady Rodziców!

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się dnia 28.06 tj. poniedziałek o godzinie 16:45 w Przedszkolu nr 1.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

https://chorzow.formico.pl

Harmonogram przyjmowania wniosków:

Poniedziałek (31.05.2021, 07.06.2021,14.06.2021)

07:00 – 15:00

Wtorek (01.06.2021, 08.06.2021)

7:00 – 11:30

Czwartek (03.06.2021, 10.06.2021)

7:00-11:30

Piątek (04.06.2021, 11.06.2021)

7:00 – 15:00

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów I etapu rekrutacji (kryteria MEN), tj.:

 1. Wielodzietność(oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata)
  1. Niepełnosprawność kandydata (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
  1. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub
   o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
  1. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
  1. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
  1. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność
   z oryginałem przez rodzica
  1. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów II etapu rekrutacji (ktyteria lokalne), tj.: 
  • Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub – zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub – wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub – informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub – zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.
  • Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie. – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub – potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub – Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.
  • Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie.
  • Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku
  • Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego
   z rodziców
   . – Placówka: …………………………………………………………. – miejsce zamieszkania- wniosek lub – dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
  • Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego
   z rodziców.
   – Placówka: …………………………………………………………. – miejsce zamieszkania- wniosek lub – dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
  • Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego
   z rodziców
   . – Placówka: …………………………………………………………. – miejsce zamieszkania- wniosek lub – dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
  • Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie Chorzowa oraz ujętych w wykazie dziennych opiekunów – zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.
Konkurs plastyczny pt. ,,Ziemia – planeta marzeń”

Sklep z zabawkami Maludas organizuje drugą edycje konkursu! Tym razem temat dotyczy troski o środowisko, a hasłem przewodnim jest: ,,Ziemia – planeta marzeń”. Dbanie o ekosystem staje się w świadomości wielu osób niezwykle ważne, bowiem z roku na rok środowisko ulega większej degradacji, dlatego warto edukować w tym zakresie dzieci od najmłodszych lat.

Co trzeba zrobić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy za pomocą dowolnej metody plastycznej przedstawić to, jak dbasz o środowisko. Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, zakupy z torbą wielokrotnego użytku – dzieci mają wiele możliwości! A wszystko w trosce o Matkę Naturę.

Nagrody

 • W kategorii – przedszkole będą przyznane następujące nagrody:
      * Zielona kompania (I miejsce) – bon o wartości 900 zł,
      * Ekologiczny zakątek (II miejsce) – bon o wartości 700 zł,
      * Zgodni z naturą (III miejsce) – bon o wartości 400 zł.

  W kategorii – szkoła podstawowa i parafie będą przyznane następujące nagrody:
      * Świadomi obywatele (I miejsce) – bon o wartości 900 zł,
      * Proekologiczna drużyna (II miejsce) – bon o wartości 700 zł,
      * Pielęgnujący ekosystem (III miejsce) –  bon o wartości 400 zł.

Bon zostanie przesłany drogą e-mailową na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba zgłoszeń

Każde przedszkole może wysłać 10 zgłoszeń, szkoła podstawowa i parafia może wysłać maksymalnie 12 zgłoszeń.

Termin

Na prace czekamy do 21 maja. Zwycięzców ogłosimy 26 maja.

Forma zgłoszeń

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, pobrać formularz i prawidłowo go wypełnić. Następnie prześlij go razem z pracą i zgodami rodziców dzieci/dziecka na adres konkurs@maludas24.pl. Więcej informacji na stronie:https://maludas.pl/konkurs

Pracę należy przesłać w formacie .jpg lub .png w wysokiej rozdzielczości, co umożliwi zamieszczenie jej w galerii sklepu Maludas.

Komisja konkursowa

Miło nam ogłosić, że przewodniczącą jury w konkursie została Wiola Wołoszyn, autorka popularnej serii książek ,,Jano i Wito”.

Partnerzy konkursu:

https://www.aviva.pl/

https://terdeals.com/pl

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Już od 1 kwietnia!

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, koniecznedo złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwaod 1 kwietnia.

#LiczymySięDlaPolski#LiczySięKażdy#NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

REKRUTACJA 2021/2022

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: https://chorzow.formico.pl

Harmonogram przyjmowania wniosków:

 • Poniedziałek (01.03.2021, 08.03.2021) 14:30 – 16:00
 • Wtorek (02.03.2021, 09.03.2021) 10:30 – 12:30 oraz 13:00 – 15:00
 • Czwartek (04.03.2021, 11.03.2021) 11:30-14:00
 • Piątek (05.03.2021, 12.03.2020) 14:30 – 15:00

1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów I etapu rekrutacji (kryteria MEN), tj.:

 • 1.1 Wielodzietność(oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata).
 • 1.2 Niepełnosprawność kandydata (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
 • 1.3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • 1.4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • 1.5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • 1.6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność
  z oryginałem przez rodzica
 • 1.7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów II etapu rekrutacji (kryteria lokalne), tj.:

 • 2.1 Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub – zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub – wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub – informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub – zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.
 • 2.2 Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie. – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub – potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub – Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.
 • 2.3 Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie.
 • 2.4 Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku
 • 2.5 Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców. – Placówka: …………………………………………………………. – miejsce zamieszkania- wniosek lub – dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
 • 2.6 Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców. – Placówka: …………………………………………………………. – miejsce zamieszkania- wniosek lub – dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
 • 2.7 Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców. – Placówka: …………………………………………………………. – miejsce zamieszkania- wniosek lub – dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
 • 2.8 Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie Chorzowa oraz ujętych w wykazie dziennych opiekunów – zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

Świąteczne Życzenia

Życzy Dyrekcja przedszkola, grono pedagogiczne oraz obsługa techniczna

Marcowa akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”

#lekcjaHigieny  #Wirusoochrona

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią Koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań.

Działania edukacyjne należy rozpocząć wśród dzieci przedszkolnych w celu:

 • wzbogacenia ich wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny,
 • wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej,
 • nabycia określonych umiejętności,
 • oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Cel akcji:

 • Promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk;
 • Zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych;
 • Zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
image description
image description

Narodowy Spis Ludności
 • Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?
   
  Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
  Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.
   
  Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
   
  Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.
   
  To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!
   
  Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!
  Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.
   
  #LiczymySięDlaPolski#LiczySięKażdy#NSP2021 #GUS # potrzebyPolaków
dwoje dzieci przebranych za starażaka i pirata