Wyszukiwarka

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy:

 1. wejść na stronę:

https://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl

 1. WYPEŁNIĆ wniosek
 2. WYDRUKOWAĆ wypełnionywniosek
 3. PRZYNIEŚĆ wydrukowany i PODPISANY wniosek wraz
  Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI ZAZNACZONE KRYTERIA – do placówki pierwszego wyboru

W przypadku braku dostępu do komputera bardzo prosimy skontaktować się z członkiem komisji rekrutacyjnej
lub dyrektorem przedszkola.

Harmonogram przyjmowania wniosków:

w głównym budynku przedszkola (ul. Obrońców Chorzowa 14):

Komisja rekrutacyjna będzie kontaktować się z Państwem telefonicznie
w celu ustalenia terminu
przyjęcia wniosku.

 

 

Data

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2023/2024

27.05.2024 r.
godz. 8:00

Otwarcie strony dla rodziców/rejestracja kandydatów

03.06.2024 r.
godz. 15:00

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców/Zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

13.06.2024 r.
godz. 9:00

Publikacja list zakwalifikowanych

od 13.06.2024 r.
godz. 9:00
do 20.06.2024 r.

godz. 15:00

 

Zdalne potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania

21.06.2024 r.

godz. 9:00

Publikacja listy kandydatów przyjętych

 

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów I etapu rekrutacji (kryteria MEN), tj.:
  • Wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata)
  • Niepełnosprawność kandydata (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) – dokument należy złożyć
   w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność
   z oryginałem przez rodzica.
  • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub
   o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
   z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
   z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
   z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
  • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
  • Objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
   z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów II etapu rekrutacji (kryteria lokalne), tj:
  • Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub – zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub – wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub – informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub – zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.
  • Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie. – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub – potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub – Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.
  • Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację
   w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie.
  • Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku
  • Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców. – Placówka: …………………………………………………………. – miejsce zamieszkania- wniosek lub – dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
  • Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców. – Placówka: …………………………………………………………. – miejsce zamieszkania- wniosek lub – dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
  • Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie Chorzowa oraz ujętych
   w wykazie dziennych opiekunów
   – zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.