Wyszukiwarka

REKRUTACJA

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy:

 1. wejść na stronę:

https://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl

 1. WYPEŁNIĆ wniosek
 2. WYDRUKOWAĆ wypełniony i PODPISANY wniosek
 3. PRZYNIEŚĆ wydrukowany wniosek wraz Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI ZAZNACZONE KRYTERIA – do placówki pierwszego wyboru

W przypadku braku dostępu do komputera bardzo prosimy skontaktować się z członkiem komisji rekrutacyjnej lub dyrektorem przedszkola.

Harmonogram przyjmowania wniosków:

w głównym budynku przedszkola (ul. Obrońców Chorzowa 14) w dniach:

04 marzec (poniedziałek) – 11:00 – 13:00

05 marzec (wtorek) – 7:30 – 12:00

06 marzec (środa) – 12:30 – 15:00

07 marzec (czwartek) – 11:00 – 13:00

08 marzec (piątek) – 15:00 – 16:00

11 marzec (poniedziałek) – 11:00 – 13:00

12 marzec (wtorek) – 7:30 – 12:00

13 marzec (środa) – 12:30 – 15:00

14 marzec (czwartek) – 11:00 – 13:00

15 marzec (piątek) – 15:00 – 16:00

 

 

 

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów I etapu rekrutacji (kryteria MEN), tj.:
  • Wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata)
  • Niepełnosprawność kandydata (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
  • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub
   o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
  • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność
   z oryginałem przez rodzica
  • Objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) ) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów II etapu rekrutacji (kryteria lokalne), tj:
  • Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub – zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub – wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub – informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub – zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.
  • Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie. – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub – potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub – Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.
  • Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie.
  • Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku
  • Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego
   z rodziców
   . – Placówka: …………………………………………………………. – miejsce zamieszkania- wniosek lub – dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
  • Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego
   z rodziców.
   – Placówka: …………………………………………………………. – miejsce zamieszkania- wniosek lub – dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
  • Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie Chorzowa oraz ujętych w wykazie dziennych opiekunów – zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.